Akce

Zaměstnávání nezaměstnaných v místě jejich bydliště: Úřad městského obvodu Neštěmice

Z Sociální práce s dětmi a mládeží

Projekt je realizován Úřadem městského obvodu (ÚMO) Neštěmice a je inspirován švédskou praxí s názvem Jobbtorg – místo na podporu zaměstnanosti, které je postavené na myšlence blízkosti ke klientovi a nabízí mu vstřícný a neformální přístup. Projekt je zaměřený na nezaměstnané obyvatele převážně z MO Neštěmice, s důrazem na osoby 18–26 let, které jsou těžce uplatitelné na volném trhu práce (bez vzdělání, kvalifikace nebo praxe a se nedostatečnou mírou sociální integrace – často pocházejí z domácností, kde nikdo nepracoval). Tito lidé tvoří naši primární cílovou skupinu. Zamýšleným důsledkem projektu je nejen posílení pracovních návyků cílové skupiny, ale také pozitivní působení na jejich okolí. Konkrétním obsahem pilotní fáze projektu byla pomoc vybraným osobám v nalezení vhodné práce v místě jejich bydliště a často také s řešením problémů s dluhy.

Organizace: Úřad městského obvodu Neštěmice[1]
Místo: MO Neštěmice, Ústí n. Labem
Kontaktní osoby: Lucie Frenzelová

Identifikace problému

Ve vyloučených lokalitách v Česku žije mnoho mladých lidí, kteří nejsou socializováni k tomu, že pracovat je normální, protože například vyrůstají v domácnostech, kde ani jeden z rodičů nepracuje. Řada těchto lidí je ochotná pracovat, ale jen těžko se orientují na trhu práce. Vzhledem ke špatné kvalifikaci a chybějícím pracovním zkušenostem navíc často nalézají jen agenturní zaměstnání na směny s nutností dojíždět. Navzdory své ochotě pracovat nemají tito lidé zpravidla vytvořené návyky potřebné k tomu, aby si takové zaměstnání udrželi. V některých případech nacházejí zaměstnání skrze na pozicích VPP (veřejně prospěšné práce) podpořených aktivní politikou zaměstnanosti Úřadu práce. Ty jsou ale časově omezené, takže zpravidla po půl roce musejí pozici opustit, přestože nadále pracovat chtějí. To může vést k demotivaci a menší ochotě nadále usilovat o získání zaměstnání.

Řešení

Cílem projektu je zaměstnat tyto nezaměstnané na vhodných pozicích v místě jejich bydliště a toto zaměstnání podpořit osobním přístupem a poradenstvím. V první fázi jde o pozice VPP podpořené aktivní politikou zaměstnanosti Úřadu práce, přičemž výběr osob na tyto pozice by měl oproti současné praxi provádět přímo ÚMO Neštěmice, který může vůči klientům uplatnit méně formální a více individualizovaný přístup než Úřad práce. Pokud se jedince na takto podpořených pozicích osvědčí, měla by pro něj existovat možnost získat dlouhodobé zaměstnání v místě bydliště, u kterého je pravděpodobnost, že si ho dlouhodobě udrží. V ideálním případě by se obtížně zaměstnatelné osoby mohly stát kmenovými zaměstnanci Úřadu městského obvodu Neštěmice. Tento model prostupného zaměstnávání by měl zamezit tomu, že obtížně zaměstnatelní lidé, kteří ale chtějí pracovat, končí po uplynutí podpory na pozici VPP opět bez zaměstnání. To totiž vede k demotivaci a ztrátě ochoty o nalezení zaměstnání opět usilovat.

Právě udržení si zaměstnání je přitom klíčové pro vyřešení častých problémů cílové skupiny (dluhy a exekuce). Dlouhodobé zaměstnání je také jediným způsobem, jak prolomit zakonzervovaný stav, kdy ve vyloučených lokalitách vyrůstají další generace lidí, kteří ve svých rodinách nevidí vzory, které chodí do práce. Vedlejšími pozitivními důsledky dlouhodobé zaměstnanosti cílové skupiny může být také snižování předsudků ze strany majoritní společnosti a také to, že pokud se podaří klienty z cílové skupiny udržet v zaměstnání, spíše posílají děti do školky, což pak usnadňuje jejich integraci při nástupu do základních škol.

Doplňkovým cílem projektu je lepší dostupnost informací přímo v místě bydliště, a to méně formální formou, než jakou nabízí Úřad práce. To by například mohlo pomoct předcházet dluhům z jízd na černo, efektivně řešit exekuce či nenadálé situace v rodině, které jsou jinak v některých situacích důvodem ukončení zaměstnání.


Průběh (Pilotní projekt)

V průběhu realizace projektu cca od přelomu roku 2017/2018 je vedena databáze osob z cílové skupiny, k dnešnímu dni více než 40 osob, se kterými proběhla minimálně jednou informační schůzka. ÚMO Neštěmice zaměstnal v rámci VPP od začátku roku 2018 dvanáct osob dlouhodobě nezaměstnaných, z toho tři do věku do 26 let. Po domluvě s Úřadem práce v Ústí n. Labem probíhá výběr zaměstnanců na pozice VPP přímo na ÚMO Neštěmice.

Zhodnocení

Osvědčila se neformální a individualizovaná komunikace s vykonavateli veřejné služby, kdy se téměř ve všech případech jedná o osoby postižené dlouhodobou nezaměstnaností. Kromě výše zmíněného zapojení dvanácti osob do pracovního procesu se také podařilo jednomu účastníkovi projektu pomoci k úspěšnému oddlužení a více než pět dalších má šanci svoje závazky splatit po dobu stávajícího zaměstnání.

Za další dílčí úspěch považujeme zaměstnání sedmi osob z lokality MO Neštěmice, které byly dříve zaměstnány v rámci VPP pod ÚMO Neštěmice, od ledna 2018 na plný úvazek u Městské policie Ústí nad Labem v rámci tříletého projektu Asistent prevence kriminality.

Jde na první pohled o nepatrný posun, ale z hlediska dlouhodobého problému ve vyloučených lokalitách a nabalujících se dalších nežádoucích jevů, můžeme i tyto dílčí věci považovat za úspěch a kroky správným směrem.

Hlavní problém vidíme stále ve velmi omezených možnostech zaměstnávání osob přímo ÚMO Neštěmice, kdy by se jako nejefektivnější jevilo umožnit jim stát se kmenovými zaměstnanci. Překážkou je nedostatek finančních prostředků. V důsledku toho stále končí řada lidí, kteří absolvují půlroční působení na podpořených pozicích VPP, opět bez práce. A to i tehdy, kdy pracovat chtějí. Tento systém není vhodný z dlouhodobého hlediska, protože dochází k demotivaci těch, kdo pracovat chtějí, ale jsou obtížně zaměstnatelní na existujícím trhu práce. Překážkou je také stávající sociální systém, kdy jsou dávky státní sociální podpory vypláceny dlouhodobě, i v řádu desítek let. To je v kontrastu s tím, že podpořená pracovní místa jsou jen krátkodobá. V důsledku to může klienta demotivovat a udržovat ho v nezaměstnanosti.

Dalším obecným problémem je zaměstnávání osob v celém okrese Ústí n. Labem, potažmo ve všech regionech v ČR obdobného charakteru, prostřednictvím personálních agentur. Ty často lidem z cílové skupiny nedokážou nabídnou dostatečnou podporu a individuální přístup, které jsou potřeba k udržení zaměstnání.

Diskuse

Po předchozích zkušenostech jsme se rozhodli pokusit se o prostupné zaměstnání alespoň dvou dalších osob, kde bychom jasně ukázali, že tato cesta je efektivnější, jak z hlediska úspory finančních prostředků, tak především pro klienta samotného, jeho rodinu a komunitu, ve které žije.

Reference

  1. Webová stránka ÚMO Neštěmice