Akce

Zapoj se i TY: Dobrovolníci v NZDM

Z Sociální práce s dětmi a mládeží

Projekt je inspirovaný ve Švédsku rozšířenou praxí dobrovolnictví. U Česku byla tradice dobrovolnictví poškozena a obnovuje se jen pomalu. Dobrovolnictví v nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež (NZDM) tak dnes vykonávají zejména studenti, kteří se příliš věkově neoddalují od cílové skupiny NZDM. Cílem projektu proto bylo hledat dobrovolníky v jiných věkových kategoriích a tím cílové skupině zprostředkovat pestřejší sociální zkušenost. V rámci pilotní fáze projektu byla navázána spolupráce se třemi dobrovolníky ve věku 65, 42 a 32 let a vznikla metodika práce s dobrovolníky.

Metodika ke stažení zde.

Organizace: Portus Prachatice [1]
Místo: Prachatice
Zodpovědné osoby: Hana Bártová, DiS.

Identifikace problému

Cílová skupina NZDM se v zařízení zpravidla setkává především s lidmi, kteří jsou jim věkově blízko. Komunikace napříč generacemi je spíše vzácná, což může vést ke vzniku a udržování stereotypů a předsudků.

Řešení

Přivedení dobrovolníků z různých věkových skupin, kteří cílové skupině (klientům NZDM) zprostředkují pestřejší sociální zkušenost. Tím dojde k rozšíření obzorů jak klientů, tak dobrovolníků a k jejich vzájemnému obohacení. Především v případě dobrovolníků v důchodovém věku může dobrovolnictví nabídnout příležitost k seberealizaci. Cílem projektu v dlouhodobém horizontu je kontinuální spolupráce s dobrovolníky různého věku a v krátkodobém horizontu vytvoření metodiky dobré praxe práce s dobrovolníky.

Průběh (Pilotní projekt)

Projekt se začal realizovat od listopadu 2017, kdy jsme se zaměřili na propagaci. Následně probíhaly pravidelné porady týmu, na kterých se přerozdělovaly úkoly a pracovalo se na metodické části projektu. Shromažďovaly se kontakty na možné dobrovolníky, kteří by se do projektu zapojili. Proběhla osobní schůzka s Dobrovolnickým centrem KreBul a Jihočeským centrem pro zdravotně postižené a seniory, ve kterých probíhala propagace projektu. Díky těmto schůzkám se nám podařilo získat několik zájemců o dobrovolnictví v NZDM Klubu I.P. V únoru 2018 tým diskutoval nad pracovní verzí metodiky práce s dobrovolníky, na konci měsíce února byla vyhotovena finální verze metodiky práce s dobrovolníky.

Portus plakat 1 col.jpg Portus plakat 2 col.jpg

Dále se podařilo nasmlouvat celkem tři dobrovolníky, kteří se aktivně zapojili do aktivit s dětmi a mládeží v NZDM Klubu I.P. Dobrovolníci přicházeli s vlastními náměty na činnosti s dětmi a snažili se oslovit cílovou skupinu NZDM Klubu I.P. Podle našich pozorování se uživatelům služby NZDM Klubu I.P. společné aktivity líbily, nedocházelo k žádným generačním střetům. Více se do projektu zapojili uživatelé nižšího věku.

Dobrovolník č. 1. – žena, 65 let, na klubu učila děti především ručním pracím, háčkování, pletení, vyšívání, šití oblečků pro panenky apod. Dále se věnovala volnočasovým aktivitám – hrála s dětmi deskové hry, malovaly se obrázky, poslouchala se hudba a hrálo se na klávesy apod. Dobrovolnice uvedla, že jelikož sama ještě nemá vlastní vnoučata, ráda se zapojila do aktivit s dětmi a mládeží u nás na klubu. V dřívějších letech jezdila s dětmi na vodácké tábory, aktivity a dětmi jí vždy bavily. Občas pomohla dětem i se školní přípravou.

Dobrovolník č. 2. – žena, 42 let, na klubu si s dětmi především povídala, vyprávěla jim zážitky ze svých cest, jelikož je nadšená cestovatelka, promítala dětem fotografie z navštívených zemí, apod. Dobrovolnice uvedla, že její vlastní děti už jsou dospělé a už ji tolik nepotřebují, tak se rozhodla věnovat svou energii a čas potřebným dětem.

Dobrovolník č. 3. – muž, 32let, na klubu s dětmi sportovali, skákali parkour, věnovali se různým volnočasovým aktivitám, společně si s dětmi povídali o zdravém životním stylu, zdravém stravování a pohybu apod. Náš nejmladší dobrovolník je energická osobnost, která je ráda mezi lidmi, ráda předává informace o aktivním trávení volného času a tak se, dle svých slov, rozhodl spojit potřebné s užitečným a podpořit děti a mládež, navštěvující Klub I.P., ve sportu a zdravém životním stylu.

Feedback.jpg

Zhodnocení

V projektu se podařil získat celkem tři dobrovolníky, zaučit je, vést a poskytovat jim průběžnou zpětnou vazbu. Dále se podařilo vytvořit metodiku dobré praxe práce s dobrovolníkem. Ohlas uživatelů služby byl pozitivní – dobrovolníci byli dobře přijati. Dobrovolníci přinesli do klubu nový svěží vítr a motivovali pracovníky ke hledání nových podnětů pro práci s cílovou skupinou.

V projektu se dále potvrdilo, že získávat dobrovolníky je náročné. I přes značnou propagaci projektu a aktivní oslovování vytipovaných osob se dařilo získávat dobrovolníky jen pozvolna – tedy až v průběhu realizace projektu, ne od jeho prvopočátku. Docházka dobrovolníků pak byla závislá na jejich časových a dalších možnostech, což komplikovalo možnost pravidelných akcí.

Nasazení pilotního projektu zkomplikovaly také personální změny v organizaci. Realizace projektu připadla na novou realizátorku NZDM Klubu I.P., která se s projektem seznamovala postupně a za pomoci předchozí sociální pracovnice NZDM Klubu I.P. Proto se zahájení realizace projektu nepatrně opozdilo oproti plánovanému harmonogramu.


Diskuse

Pracovníci NZDM Klubu I.P. jsou většinou ve věkové kategorii okolo 30 let. Výskyt dobrovolníka výrazně vyššího věku na Klubu byl jednak zpestřením ale také hlavně přínosem v oblasti mezigeneračních vztahů. Uživatelé služeb Klubu dostali možnost naučit se nové dovednosti (př. pletení, háčkování apod.), tyto činnosti by za běžných okolností na klubu neprobíhaly.

Dobrovolníci museli vynaložit značné úsilí, aby si vybojovali respekt a uznání dětí a mládeže z Klubu I.P. Ti jsou zvyklí trávit svůj čas v NZDM především dle svých vlastních představ. Na dobrovolníka čeká těžký úkol – zaujmout a získat si pozornost. Našim dobrovolníkům se naštěstí toto podařilo.

Další výzvou, která na nás čekala, bylo vysvětlit dobrovolníkům principy a zásady fungování NZDM (např. dobrovolnost, anonymita, mlčenlivost apod.). Z počátku může být pro někoho náročné pochopit, že NZDM není to samé jaké DDM či volnočasový kroužek.

Závěrem hodnotíme celý projekt jako úspěšný. Dobrovolníkům se podařilo zaujmout, děti získaly nové zkušenosti a kontakty, pracovníci byli obohaceni o nové přístupy v práci s dětmi.

Tento projekt je součástí projektu Síťování sociálních pracovníků.


Reference

  1. Portus Prachatice