Akce

Zaměstnávání klientů v Domě na půl cesty

Z Sociální práce s dětmi a mládeží

Projekt byl realizován Domem na půl cesty v Ostravě, jehož zřizovatelem je Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. Projekt byl inspirován stáží ve Švédku na podzim roku 2017 a týká se technik, jak pracovat s mládeží NEET při hledání práce. Projekt byl přerušen ve své pilotní fázi, protože došlo k odchodu klíčového zaměstnance z organizace. Projekt tedy nemohl být komplexně zhodnocen a text na této stránce reflektuje jen dílčí poznatky.

Organizace: Dům na půl cesty v Ostravě, Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. [1]
Místo: Ostrava
Kontaktní osoby: v tuto chvíli nejsou kontaktní osoby pro tento projekt

Identifikace problému

V DPC se vyskytují klienti, kteří mají problém najít si práci a v případě nalezení si ji udržet. Často se objevuje nedůvěra zaměstnavatelů v typ uchazečů o zaměstnání, kteří jsou klienty DPC (často lidé opouštějící ústavní péči nebo výkon trestu). Samotní klienti DPC pak někdy mají problémy dodržovat pracovní rutinu a docházet do zaměstnání pravidelně a včas. Klasická pomoc při hledání práce, kterou nabízí český Úřad práce, často není pro tyto klienty dostatečná, resp. neřeší dostatečně jejich individuální výzvy a problémy při hledání práce.

Řešení

Řešení je inspirováno tzv. Jobbtorg, tedy oddělením při švédském úřadu práce, které se zaměřuje na přímou práci s klientem, často přímo v místě jeho bydliště. Jobbtorg s klientem nijak neřeší peníze ani jiné záležitosti než hledání práce, na to jsou případně na úřadě práce jiná „oddělení“. Kromě pomoci při zvyšování kvalifikace jsou Jobbtorgy zaměřeny také na přímou komunikaci s možnými zaměstnavateli.

Tento model byl upraven do podoby vhodné pro užití v rámci DPC. Byla vyhrazena doba, která je věnována přímo jen rozvoji pracovních kompetencí a hledání práce. Podle švédského modelu je také kladen důraz na to, co uživatelé umí, v čem jsou dobří. Doposud nebyla v DPC tato činnost oddělena od ostatních aktivit sociální práce, což bránilo jejímu intenzivnímu nasazení se zaměřením na kompetence, motivaci i podporu konkrétních oslovení zaměstnavatelů.

Primární cílová skupina projektu jsou primárně uživatelé služby DPC, kteří jsou registrování na Úřadu práce a jsou nezaměstnání, ale i ti uživatelé služby DPC, kteří nejsou z nějakého důvodu registrování na Úřadu práce, nicméně jsou nezaměstnání. Sekundární cílová skupina jsou potenciální zaměstnavatelé.


Průběh (Pilotní projekt)

V rámci projektu byla realizována skupinová i individuální setkávání s klienty za účelem hledání a získání práce. Klienti od začátku projevili o projekt zájem, ale potvrdila se obtížnost navazování spolupráce se zaměstnavateli. Ti navíc byli v některých případech z minulosti zvyklí na to, že například dostávali v případě zaměstnání osob opouštějících výkon trestu nebo ústavní péči dotace, což tento projekt neumožňoval. Vzhledem k omezeným kapacitám dostupným pro realizaci projektu byla navázána spolupráce s agenturou, která měla při hledání práce pomoci. To se poměrně osvědčilo, protože agentura například byla schopná vytipovat méně přísné zaměstnavatele, kteří byli pro klienty a jejich specifické potřeby a menší pracovní návyky vhodnější. Po krátké pilotní fázi ale projekt skončil, protože zaměstnanec klíčový pro jeho realizaci opustil organizaci.

Zhodnocení

Zhodnocení je pouze orientační, protože pilotní fáze projektu nebyla dokončena. Podařilo se ale například zaměstnat na čtyři hodiny denně klientku na úklid na nedalekém úřadě. Krátce po nástupu se objevil konflikt, který téměř vyústil v ukončení spolupráce, ale byl urovnán díky mediační intervenci sociálního pracovníka. To mimo jiné demonstrovalo jeden z hlavních účelů projektu – podporovat klienta nejen v procesu hledání práce, ale i v první fázi po jejím nalezení, kdy často dochází k tzv. střetu s realitou, na který klient nemusí být dobře připraven.

Diskuse

Při práci s klienty se v DPC v Ostravě dlouhodobě osvědčila kombinace pozitivní a negativní motivace. Podle realizujícího sociálního pracovníka je například potřeba, aby pro klienta existovala reálná hrozba, že pokud si aktivně nehledá práci, může být z DPC vyhozen. Na druhou stranu je vhodné, aby existovala i pozitivní motivace, například klient, který měsíc a půl pracuje, dostane slevu na ubytovacím poplatku v DPC.

Sociální pracovník odpovědný za realizaci projektu navíc na základě zkušenosti s projektem i na základě svých předešlých zkušeností otevřel některé otázky, na které není k dispozici jasná odpověď. Například se ukazuje, že pokud více klientů nastoupí do jedné práce, mohou se sice navzájem motivovat k docházce, ale může to fungovat i opačně – když nejde jeden, nejde nikdo. Zůstává výzvou, jak pomoci prvnímu jevu a zabránit druhému.

Třetím poznatkem je, že při hledání práce se lépe pracuje s lidmi po výkonu trestu, protože jsou zvyklí na určitý režim.

Reference

  1. Webová stránka sociální služby Dům na půl cesty