Akce

Systém včasné intervence

Z Sociální práce s dětmi a mládeží

Systém včasné intervence (SVI) je projekt odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra, jehož cílem je prevence rizika kriminálního vývoje dětí a mladistvých nebo jeho pokračování, ochrana dětí před trestnou činností, před týráním, zneužíváním a zanedbáváním a humanizace a debyrokratizace práce s dětským klientem a jeho rodinou.[1]

SVI stojí na třech principech:

 • Tzv. Týmy pro děti a mládež (TDM)
 • Nápravná opatření, která směřují k resocializaci mládeže
 • Jednotné informační prostředí

V současné době přechází SVI včetně modelu TDM do správy Ministerstva práce a sociálních věcí.Týmy pro děti a mládež budou vytvořeny na úrovni obcí s rozšířenou působností, kterým budou nadřazeny Krajské týmy a Národní řídící tým SVI. Týmy zřizuje OSPOD a jejich cílem je mapovat sociopatologické jevy v regionu a vytvářet opatření k jejich prevenci a nápravě. [2]

Účastníci Týmu pro děti a mládež tvoří zástupci:

 • OSPOD (orgány sociálně-právní ochrany dětí - dále také „OSPOD")
 • probační a mediační služby ČR
 • Policie ČR (specialista na mládež SKPV i pracovník místního oddělení)
 • obecní policie
 • soudu
 • státního zastupitelství (státní zástupce se specializací děti a mládež)
 • školy
 • pedagogicko-psychologické poradny
 • střediska výchovné péče
 • školský metodik prevence
 • zdravotnictví
 • sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi (SAS)
 • terénních programů
 • dalších neziskových organizací v přímé práci s ohroženou rodinou
 • nízkoprahových zařízení pro děti a mládež

Legislativně se se SVI opírá o zákon 4. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochran2 dětí, a zákon 4. 218/2003 Sb., soudnictví ve věcech mládeže, a také o zákon o rodině.


Reference

 1. Webové stránky o SVI obsahují i prezentaci o projektu
 2. Agentura pro sociální začleňování - Týmy pro děti a mládež a systém včasné intervence