Akce

Střediska výchovné péče

Z Sociální práce s dětmi a mládeží

Střediska výchovné péče (dále jen SVP) patří spolu s SPC a PPP mezi školská poradenská zařízení. Činnost SVP (a dalších školských poradenských zařízení) upravuje zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, [1] vyhláška č. 72/2005 Sb.[2] a její novela Vyhláška č. 116/2011Sb.[3]

"SVP zajišťují preventivně-výchovnou péči pro děti, žáky a studenty s rizikem vzniku a vývoje poruch chování, přičemž poskytují svou intervenci také rodičům (zákonným zástupcům) nebo škole. Ve střediscích pracují pedagogičtí pracovníci, speciální pedagogové a psychologové, na které se lze obracet v případech problémů v chování dětí, žáků a studentů."[4]

"Klienti střediska jsou děti a žáci ve věku od 3 let do ukončení přípravy na povolání, nejdéle do 26 let věku. Ve zvlášť odůvodněných případech mohou střediska pomáhat i studentům, kteří opustili přípravu na povolání na dobu kratší jednoho roku a je u nich reálný předpoklad pokračování v profesní přípravě. Další účastníci práce s klientem (rodiče, pedagogové a další osoby podílející se na výchově apod.) jsou chápáni jako partneři ve spolupráci. Střediska nezabezpečují péči o klienty s předběžným opatřením, nařízenou ústavní nebo uloženou ochrannou výchovou." [5]

Příklady inovací a projektů

Zatím neevidujeme žádný projekt nebo inovaci. Víte o nějakém? Kontaktujte nás skrze diskusní fórum.

Reference

  1. zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon
  2. Vyhláška o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních
  3. Vyhláška č. 116/2011 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních
  4. MŠMT - Střediska výchovné péče
  5. NÚV - Střediska výchovné péče