Akce

Sociální pracovník

Z Sociální práce s dětmi a mládeží

Práce sociálního pracovníka je vymezena § 109 a dalšími paragrafy zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách:[1]

Sociální pracovník vykonává sociální šetření, zabezpečuje sociální agendy včetně řešení sociálně právních problémů v zařízeních poskytujících služby sociální péče, sociálně právní poradenství, analytickou, metodickou a koncepční činnost v sociální oblasti, odborné činnosti v zařízeních poskytujících služby sociální prevence, depistážní činnost, poskytování krizové pomoci, sociální poradenství a sociální rehabilitace, zjišťuje potřeby obyvatel obce a kraje a koordinuje poskytování sociálních služeb.Sociální pracovník vykonává sociální šetření, zabezpečuje sociální agendy včetně řešení sociálně právních problémů v zařízeních poskytujících služby sociální péče, sociálně právní poradenství, analytickou, metodickou a koncepční činnost v sociální oblasti, odborné činnosti v zařízeních poskytujících služby sociální prevence, depistážní činnost, poskytování krizové pomoci, sociální poradenství a sociální rehabilitace, zjišťuje potřeby obyvatel obce a kraje a koordinuje poskytování sociálních služeb. (§ 109 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách)

Doporučený postup výkonu činnosti sociální práce shrnuje oficiální dokument MPSV dostupný zde.

Příklady inovací a projektů

1 Sociální pracovník ve škole: Město Orlová

Anotace projektu: Projekt s názvem Sociální pracovník ve škole (dále jen SP), představuje dílčí aktivitu v rámci opatření vedeného pod souhrnným názvem „Bezpečná škola“. Jde o soubor několika opatření, která cílí na zvýšení bezpečnosti ve školách zřizovaných ORP Orlová. Sociální pracovník ve škole funguje jako komunikační prostředník v trojúhelníku škola – žák – rodina a zprostředkovává kontatky se školskými poradenskými zařízeními, OSPODem, sociálními službami a dalšími partnery, kteří se podílejí na řešení této problematiky tak, aby došlo k adekvátnímu zacílení účinné pomoci dítěti a jeho rodině. Pedagogové obecně někdy tápou v tom, kdo je osobou či institucí kompetentní řešit určitý problém. Sociální pracovník ve škole jim pomáhá zorientovat se v tom, které problémy má řešit škola sama a které má delegovat na kterou instituci.

Detailní informace k projektu: Pokračujte na samostatnou stránku Sociální pracovník ve škole: Město Orlová.

2 Dobrý začátek: inkluzivní metody práce s dětmi a rodiči

Anotace projektu: V roce 2016 jsme zahájili ve třech lokalitách (Štětí, Krupka, Roudnice nad Labem) projekt, který zahrnuje širší a dosud nerealizovanou spolupráci mateřských škol se sociálními službami a rodiči, která směřuje k pravidelné školní docházce u dětí, jež k tomu nejsou ve svém rodinném prostředí vedeny. Důvody, proč se rodiče nerozhodli dát své dítě do mateřské školy ve věku, kdy to většina rodičů běžně činí, jsou různorodé. Často jsou to vlastní zkušenosti a návyky z dětství, jak je přebírali od svých rodičů. Někdy je to neochota přizpůsobit se jinému řádu. Někdy je to strach – obava, zda dítě, o němž si rodiče myslí, že je nějak odlišné od většiny dětí ve školce, může vstoupit bezbolestně do kolektivu. Strach z toho, co řekne učitelka, co jiní rodiče, z toho, co dítě mimo kontrolu rodiče provede. Reálný každodenní zápas s předsudky je dlouhý a vleklý, krok dopředu a dva zpět. Faktem je, že mateřská škola není v rámci své náplně a činností schopna takový zápas v plné míře úspěšné vést, pokud pro to nebude mít dostatečné kapacity. V projektu zkoušíme již po dva školní roky model podpory, kdy je ve školce zřízena nová pracovní pozice školního asistenta a je navázána úzká každodenní spolupráce s místní sociální službou a jejími sociálními pracovníky.

Detailní informace k projektu: Pokračujte na samostatnou stránku Dobrý začátek: inkluzivní metody práce s dětmi a rodiči.

3 Síťování sociálních pracovníků

Anotace projektu: Projekt s celým názvem Síťování pracovníků pro výměnu dobré praxe v práci s mládeží ohroženou sociální exkluzí (NEET) je projekt podpořený Operačním programem zaměstnanost ESF (r. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001137). Cílem projektu je vytvořit platformu zaměřenou na dobrou praxi v oblasti NEET (Not in Employment, Education or Training) mládeže. Kromě síťování za účelem výměny zkušeností, poznatků a sdílení dobré praxe v oblasti práce s mládeží ohroženou sociální exkluzí bude těžiště práce platformy také v přenosu dobré praxe ze zahraničí (Spojené království, Švédsko) s důrazem na spolupráci napříč sektory a podporu evaluace sociální práce. V rámci projektu vznikla také tato webová platforma na sdílení dobré praxe.

Detailní informace k projektu: Pokračujte na samostatnou stránku Síťování sociálních pracovníků.

Externí odkazy

Reference

  1. § 109 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách