Akce

Síťování sociálních pracovníků

Z Sociální práce s dětmi a mládeží

Projekt s celým názvem Síťování pracovníků pro výměnu dobré praxe v práci s mládeží ohroženou sociální exkluzí (NEET) je projekt podpořený Operačním programem zaměstnanost ESF (r. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001137). Cílem projektu je vytvořit platformu zaměřenou na dobrou praxi v oblasti NEET (Not in Employment, Education or Training) mládeže. Kromě síťování za účelem výměny zkušeností, poznatků a sdílení dobré praxe v oblasti práce s mládeží ohroženou sociální exkluzí bude těžiště práce platformy také v přenosu dobré praxe ze zahraničí (Spojené království, Švédsko) s důrazem na spolupráci napříč sektory a podporu evaluace sociální práce. V rámci projektu vznikla také tato webová platforma na sdílení dobré praxe.

Závěrečnou analytickou zprávu z celého projektu je možné stáhnout ZDE. Obsah zprávy se částečně překrývá s obsahem této webové platformy.

Organizace: Schola Empirica [1]
Místo: Praha
Zodpovědné osoby: Egle Havrdová (jednatelka organizace), Jaromír Mazák (hlavní administrátor této online platformy)

Identifikace problému

Projekt se zabývá současně velmi aktuálním celoevropským jevem mladých lidi ohrožených sociálním vyloučením (NEET- not in employment, education or training). Od začátku hospodářské krize se počty NEET ve věku 15 až 24 v EU zemích výrazně zvýšily: z 10,9% v 2007 na 12,4% v 2014 v celé EU (údaje Eurostatu). Ve všech 27 členských státech EU je průměrné procento NEET mládeže vyšší u věkové skupiny 20-24 let než u věkové skupiny 15-19 (17,8% a 6,4% v roce 2014), protože mnoho 15-19tiletých stále navštěvuje školu. V České republice byla nejvyšší míra nezaměstnaností mladých lidí, 19,5 %, zaznamenána v roce 2012. I když v roce 2014 byl zaregistrován pokles na 16,9 %, stále se jedná o jednu se specifických skupinu, která dlouhodobě vykazuje nejvyšší nezaměstnanost. Mladí lidé jsou jednou ze skupin nejvíce ohrožených sociálním vyloučením a mohou podléhat dalším rizikovým faktorům, jako je zdravotní postižení, předčasné rodičovství, bezdomovectví, zneužívání drog. Riziko sociálního vyloučení mladých lidí úzce souvisí s jejich (ne)zapojením na trh práce. Sociální pracovníci NNO a státní správy, kteří se setkávají se specifickou skupinou ohrožené mládeže, často nemají možnosti, dovednosti, postupy apod., které by mohli využívat pro úspěšnou práci s NEETs, tj. aby jim napomáhali při prevenci jejich sociálního vyloučení a přispívali k jejich sociálnímu začlenění.

Řešení

Cílem projektu je vytvořit platformu zaměřenou na dobrou praxi v oblasti NEET (Not in Employment, Education or Training) mládeže. Kromě síťování za účelem výměny zkušeností, poznatků a sdílení dobré praxe v oblasti práce s mládeží ohroženou sociální exkluzí bude těžiště práce platformy také v přenosu dobré praxe ze zahraničí (Spojené království, Švédsko) s důrazem na spolupráci napříč sektory a podporu evaluace sociální práce. Cílem je tedy prostřednictvím přenosu dobré praxe (ověřených a fungujících programů) ze zahraničí inovovat metody a způsoby práce s mladými lidmi se ztíženým uplatněním na pracovním trhu v ČR. Obecným cílem je podpora kvality a odbornosti sociální práce zaměřené na NEET mládež. Jako jeden z nejefektivnějších způsobů, jak změnit stávající situaci, jsme identifikovali přenos know-how ověřených programů etablovaných zahraničními organizacemi do ČR s tím, že daný přístup je přizpůsoben specifické situaci v ČR a potažmo také v konkrétní lokalitě.

Průběh (Pilotní projekt)

Projekt začal tím, že jeho účastníci vycestovali na zahraniční stáž ve Stockholmu ve Švédsku. Tam měli možnost seznámit se například s tím, jak zdejší sociální pracovníci oslovují mládež v terénu, jak motivují mladé lidi po výkonu trestu nebo jak probíhá práce s přistěhovaleckými rodinami a jejich dětmi. Některé z představených metod poté čeští sociální pracovníci přizpůsobili českému prostředí a začali je využívat ve své vlastní praxi. Zároveň byla vytvořena platforma odborníků na sociální práci, kteří se setkávají a sdílí své nápady a zkušenosti.

Zhodnocení

V rámci projektu se jeho účastníkům podařilo pilotovat několik vlastník nápadů a inovací inspirovaných švédskou praxí a přizpůsobených pro specifické podmínky, ve kterých účastníci působí. Jednotlivé inovace jsou podrobněji popsány na tomto webu:


Reference

  1. Webové stránky organizace Schola Empirica