Akce

Rodičovský program na podporu návratu odejmutých dětí do rodin

Z Sociální práce s dětmi a mládeží

Projekt je inspirovaný švédskou praxí podpory rodičů s dětmi ve věku od 0 do 18 let. Cílem je umožnit rozvoj rodičovských kompetencí u těch rodičů, jimž byly z důvodu zanedbávání či ohrožování výchovy soudem odebrány děti a umístěny do náhradní rodinné péče, či kterým odejmutí dětí důvodně hrozí. Hlavním smyslem našeho projektu bylo usnadnit návrat takových dětí zpět do rodiny a pomoc rodičům získat a udržet s pomocí dlouhodobé podpory ze strany sociální a terénních pracovníků ty rodičovské kompetence, které dosud neměli a bez kterých by nebyly návrat dětí ani péče o ně v domácím prostředí možné.

Organizace: Magistrát města Chomutova, odbor sociálních věcí, oddělení sociálně-právní ochrany dětí[1]
Místo: Chomutov
Zodpovědné osoby: Blanka Jandová, DiS., Bc. Jitka Nejedlá, Bc. Alena Štroufová, Ing. Šárka Fuková, Bc. Romana Horynová
Další organizace podílející se na implementaci projektu:

  • Terénní sociální pracovnice odboru sociálních věcí, Magistrátu města Chomutova
  • Terénní sociální pracovnice OSVaŠ Městského úřadu Jirkov
  • Armáda spásy Jirkov
  • Sociální centrum Kamínek
  • Poradna pro mezilidské vztahy při org. Sociální služby Chomutov


Identifikace problému

V praxi se jako OSPOD setkáváme s rodinami, které nejeví o své děti a jejich výchovu zájem. V takových případech je často odebrání dětí a jejich svěření do ústavní péče nebo náhradní rodinné péče jedinou variantou. Vedle toho ale existuje mnoho rodičů, které své děti vychovávat chtějí, jen jim k tomu chybí základní kompetence. I v těchto případech pak někdy situace zajde tak daleko, že jsou děti rodičům odebrány.

Řešení

Navržené řešení spočívá v dlouhodobé spolupráci s rodinou za účelem rozvoje rodičovských kompetencí. Dlouhodobost spolupráce je zaručena přizváním třetí strany ke spolupráci. Třetí stranou je vybraná nezisková organizace, která má kapacitu se dlouhodobé podpoře rodiny věnovat a podporovat rodiče v jejich výchovném úsilí.

Průběh (Pilotní projekt)

V přípravné fázi jsme vytipovali vhodné spolupracující subjekty (neziskové organizace) ve městech Chomutov a Jirkov a navázali jsme s nimi spolupráci. Zároveň jsme oslovili sociální pracovnice OSPOD Chomutov, naše kolegyně, s žádostí o vytipování vhodných rodin.

Na základě jednání s oslovenými neziskovými organizacemi s nimi byla uzavřena dohoda o spolupráci, ve které byly jasně vyznačeny okruhy rodičovských kompetencí a problémů, na které je třeba se zaměřit a které je třeba posílit. Následně byly osloveny vhodné jednotlivé rodiny a byl jim vysvětlen princip našeho projektu a nabídnuta možnost spolupráce s neziskovými subjekty za účelem zlepšení rodinné situace a tím i možného návratu dětí zpět do rodinného prostředí.

Do projektu bylo v jeho pilotní fázi zapojeno celkem šest spolupracujících subjektů a sedm ohrožených rodin s celkem 27 dětmi. Tři děti z celkového počtu 27 se při zahájení projektu nacházely ve své rodině a hrozilo jejich odejmutí z rodiny. Zbývajících 24 dětí bylo umístěno v některém ze zařízení náhradní rodinné péče a usilovali jsme o jejich možný návrat k rodině. Z těchto 24 dětí se v rámci našeho projektu vrátily domů tři. Ostatní děti zůstávají v zařízeních a jejich rodiče s OSPOD a dalšími zúčastněnými organizacemi bohužel dále nespolupracují a o své děti projevují pouze minimální zájem.

Péče o tři děti, které se na začátku projektu nacházely v rodině a kterým hrozilo odejmutí, selhala, rodiče odmítli spolupracovat, děti i nadále zanedbávali a děti proto musely být zajištěny umístěním do vhodného zařízení.

Zhodnocení

Celkově lze říct, že v projektu se podařilo navázat bližší spolupráci se stávajícími neziskovými organizacemi a poradenskými zařízeními v obci Chomutov a tím společně vytvořit ucelenou síť pomoci a podpory pro rodiny s ohroženými dětmi. Dalším pozitivním momentem bylo získání sedmi rodin, které byly na počátku projektu ochotny se do něj zapojit a začít spolupracovat s nabízenými institucemi. Hlavním úspěchem projektu je potom návrat tří ohrožených dětí zpět ke svým rodinám. Naopak za neúspěch lze označit, že velké množství zapojených rodin ztratilo zájem usilovat o návrat svých dříve odejmutých dětí a všechny tři děti, kterým na počátku projektu hrozilo odejmutí, musely být rodičům odejmuty.

Velkou překážkou projektu byla neochota, nespolupráce a nezájem valné většiny rodičů i přes jejich souhlas se zapojením do projektu. Pouze dvě rodiny byly ochotny k opravdu spolupracovat, změnily své poměry a měly skutečný zájem o navrácení dětí do domácího prostředí. Tyto děti byly následně do rodin navráceny.

Kazuistika 1

Rodina se dvěma nezletilými dětmi, otec od rodiny odešel, zanechal matku zcela bez prostředků a s dluhy. Matka nezvládla péči o děti, nepracovala, děti opakovaně vystavila hladu, nouzi, neposílala je do školy. Po dlouhodobé intervenci a navzdory pomoci ze strany OSPOD a oddělení terénní sociální práce MM Chomutov nedošlo ke zlepšení a děti musely být umístěny do dětského domova. Po dobu umístění rodiče neprojevovali více jak jeden rok o děti zájem. Zhruba po roce a půl došlo k návratu otce do rodiny a navázání užší spolupráce s OSPOD a dalšími organizacemi. Rodiče začali řešit své dluhy, našli si zaměstnání a stálé bydlení. Začali děti navštěvovat, brát si je na krátkodobé pobyty. Na jaře 2018 byly děti propuštěny na dlouhodobý sledovaný pobyt do domácnosti rodičů. Vzhledem k tomu, že se rodiče v péči o děti nyní osvědčují a zajišťují všechny jejich potřeby, byl rodiči podán k Okresnímu soudu návrh na zrušení ústavní výchovy. Tento návrh bude s velkou pravděpodobností ze strany OSPOD Chomutov podpořen.

Kazuistika 2

Rodina s jedním dítětem, rodiče žijí ve společné domácnosti. Matka na rodičovské dovolené, otec zaměstnán. Dochází k zanedbání dítěte z důvodu chybějících rodičovských kompetencí matky. Rodině je poskytována rozsáhlá pomoc ze strany OSPOD a neziskové organizace (sociální bydlení, potravinová a finanční pomoc, nácvik dovedností). I přes to rodiče nadále selhávají, péče o dítě se horší. Nařízen soudní dohled nad výchovou dítěte a je pokračováno v pomoci rodině. Dítě umístěno na žádost rodičů do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Téměř rok po umístění dítěte začali oba rodiče pracovat a tvořit si podmínky pro převzetí dítěte. Dítě bylo proto propuštěno ze zařízení, kdy už po jednom měsíci začala péče rodičů opět selhávat. Matka také porodila předčasně další dítě, z nemocnice odešla a o narozené dítě již neprojevila žádný zájem. Vzhledem k tomu, že její péče o starší dítě znovu opakovaně selhala, bylo dítě umístěno do náhradního prostředí. Rodičům byla nabídnuta možnost spolupráce v rámci našeho projektu. S tou souhlasili, ale ke spolupráci nedošlo z důvodu jejich nezájmu. Rodiče se nezajímají ani o jedno ze svých dětí. V současné době je nad dětmi (4 roky a 11 měsíců) nařízena ústavní výchova a je podán návrh na vyslovení nezájmu rodičů. Děti jsou nahlášeny jako vhodné pro náhradní rodinnou péče.

Diskuse

V rámci pilotáže projektu došlo k navázaní úzké spolupráce OSPOD Chomutov s neziskovými a poradenskými zařízeními, která se zabývají pomocí ohroženým rodinám a dětem na území měst Chomutov a Jirkov. Bylo zjištěno, že tyto organizace jsou schopné, v rámci svých možností a kompetencí, zajistit ohroženým rodinám konkrétní pomoc, kterou tyto rodiny potřebují. Rodiče ohrožených dětí byli jasně seznámeni s průběhem celého projektu a s tím, jak by účast v projektu mohla ovlivnit osud jejich dětí a jejich rodin. Přesto, že se všichni rodiče chtěli do projektu zapojit, byly jen tři rodiny, které v rámci projektu skutečně s OSPOD a ostatními organizacemi spolupracovaly. Pouze do dvou z těchto rodin se ale mohly děti vrátit zpět. U třetí spolupracující rodiny je situace prozatím otevřená, neboť matka čeká na trestní řízení a případný nástup do výkonu trestu. Otec sám by pak péči o sedm dětí nezvládl.

Prostřednictvím našeho projektu se nám také potvrdily naše domněnky, a to že pokud rodiče nezačnou pracovat na své nápravě, je návrat dětí do rodiny vysoce rizikový, neboť po návratu dětí ze zařízení se běh domácnosti vrátí do „starých kolejí“ a děti se poté vrací zpět do zařízení. To se stalo v případě dvou rodin zapojených do projektu. Tato skutečnost pak může mít mnohem závažnější psychické následky pro dítě než jeho prvotní umístění.

Reference

  1. Oficiální web města Chomutov - stránka OSPOD