Akce

Pedagogicko-psychologické poradny

Z Sociální práce s dětmi a mládeží

Pedagogicko-psychologické poradny (dále jen PPP) patří spolu s SPC a SVP mezi školská poradenská zařízení. Činnost PPP (a dalších školských poradenských zařízení) upravuje zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, [1] vyhláška č. 72/2005 Sb.[2] a její novela Vyhláška č. 116/2011Sb.[3]

"PPP Poskytují služby pedagogicko-psychologického a speciálně pedagogického poradenství a pedagogicko-psychologicku pomoc při výchově a vzdělávání žáků. PPP vykonává svou činnost ambulantně na pracovišti poradny. (...) PPP participují na vzdělávacím procesu, pokud je tento vzdělávací proces nějakým způsobem znesnadněn. Na základě doporučení PPP je volena nebo upravována vzdělávací cesta žáků. PPP napomáhají při rozvoji pedagogicko-psychologických kompentencí učitelů, participují na činnostech v oblasti prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže a na kariérovém poradenství. Tým pracovníků PPP tvoří psycholog, speciální pedagog a sociální pracovník. Pracují s žáky zpravidla ve věku od 3 do 19 let. PPP se dělí podle spádovosti."[4]

Příklady inovací a projektů

Zatím neevidujeme žádný projekt nebo inovaci. Víte o nějakém? Kontaktujte nás skrze diskusní fórum.

Reference

  1. zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon
  2. Vyhláška o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních
  3. Vyhláška č. 116/2011 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních
  4. Metodický portál RVP - Pedagogicko-psychologická poradna