Akce

Pěstounská péče

Z Sociální práce s dětmi a mládeží

Pěstounská péče je forma náhradní rodinné péče, upravená zejména v §958-970 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník[1] a § 47a-47za zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí[2].

Ze zákona pěstounovi svěřuje dítě do péče soud na návrh OSPODu, pokud o něj nemůže osobně pečovat žádný z rodičů ani poručník. Toto řešení se upřednostňuje před ústavní výchovou, přičemž je možný i úplný návrat k rodičům, pokud se změní okolnosti. Přednost před pěstounskou péčí mají příbuzní či blízcí lidé dítěte.

§ 27a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí vymezuje pěstounskou péči na přechodnou dobu (a to nejdéle na jeden rok), která: „má přechodný, krizový ráz. Cílem je mimo jiné umožnit rodičům upravit si v rámci svých možností osobní, rodinné, majetkové, bytové a jiné poměry tak, aby se mohli co nejdříve ujmout osobní péče o své dítě.“[3]

Pěstounem může být osoba pečující či zařazená v evidenci, musí skýtat záruky řádné péče, mít bydliště na území České republiky a souhlasit se svěřením dítěte do pěstounské péče. Dohodu o pěstounské péči zpravidla vydává (potažmo vypovídá) na základě rozhodnutí soudu obecní úřad obce s rozšířenou působností. Úřad skrze OSPOD zároveň dohlíží na plnění povinností pěstouna. Především se jedná o osobní péči o dítě, rozhodování a zastupování v běžných záležitostech a spravování jeho jmění. Dále pěstoun udržuje kontakt s rodiči dítěte a poskytuje jim informace a udržuje vztah mezi nimi a dítětem. Také má povinnost vzdělávat se v oblasti výchovy a péče o dítě. Péče je poskytovaná za odměnu s příspěvky a dávkami stanovenými v § 47d-47z zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.

Pěstounská péče zaniká rozhodnutím soudu, k čemuž může dojít i na základě návrhu rodičů či pěstounů. Nejpozději však zaniká nabytím plné svéprávnosti dítěte.

Příklady inovací a projektů

Zatím neevidujeme žádný projekt nebo inovaci. Víte o nějakém? Kontaktujte nás.

Externí odkazy

Reference

  1. § 958 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
  2. §47a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí
  3. Ptáček, R., Kuželová, H., Marinov, Z., Uhlíková, P. & Klimeš, J. (2011). Pěstounská péče na přechodnou dobu pro nejmladší děti. Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí.