Akce

Opatrovník

Z Sociální práce s dětmi a mládeží

Institut opatrovnictví je upraven § 465-471 zákona č. 89/2012, občanský zákoník. [1]

Podle zákona "Soud jmenuje opatrovníka člověku, je-li to potřeba k ochraně jeho zájmů, nebo vyžaduje-li to veřejný zájem. Soud jmenuje opatrovníka zejména tomu, koho ve svéprávnosti omezil, tomu, o kom není známo, kde pobývá, neznámému člověku zúčastněnému při určitém právním jednání nebo tomu, jehož zdravotní stav mu působí obtíže při správě jmění nebo hájení práv." V zákoně jsou dále vymezeny povinnosti opatrovníka a další náležitosti.

Opatrovníkem by měla být osoba nejvhodnější z toho důvodu, že má k opatrovancovi nejblíže.[2] Jeho úkolem je udržovat s opatrovaným spojení, zajímat se o něj, dbát o jeho zdravotní stav, starat se o naplnění jeho práv a chránit jeho zájmy. Opatrovník zastupuje opatrovaného v tom právním jednání, které podle rozhodnutí soudu není schopen činit sám. Rozsah práv a povinností opatrovníka stanoví soud. Opatrovník může být určen jak pro obecné zastupování, tak i pro jedno konkrétní řízení.

Speciálně je v zákoně upravené opatrovnictví dítěte, a sice § 943-952 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. [3]

Soud stanovuje opatrovníka dítěte v následujících případech:

  • mohlo by dojít ke střetu zájmů zákonných zástupců a dítěte nebo mezi dětmi týchž rodičů navzájem (například řízení o osvojení, řízení o určení nebo popření otcovství, dědické řízení apod.)
  • nehájí-li zákonný zástupce dostatečně zájmy dítěte
  • v případech, kdy by majetkové zájmy dítěte mohly být ohroženy
  • je-li opatrovníka v zájmu dítěte zapotřebí z jiných důvodů

Speciálním institutem je tzv. veřejný opatrovník. Ten je stanoven, nemůže-li být opatrovníkem ustanoven příbuzný, osoba blízká nebo jiná vhodná fyzická osoba. Veřejným opatrovníkem je zpravidla orgán místní správy, tedy obec. Veřejné opatrovnictví je výkonem státní moci, tj. přenesené působnosti obce.

Příklady inovací a projektů

Zatím neevidujeme žádný projekt nebo inovaci. Víte o nějakém? Kontaktujte nás skrze diskusní fórum.

Externí odkazy

Reference

  1. § 465-471 zákona č. 89/2012, občanský zákoník - Opatrovnictví člověka
  2. Podkladový materiál k semináři pro veřejné opatrovníky
  3. § 934-952 zákona č. 89/2012, občanský zákoník - Opatrovnictví dítěte