Akce

Ochranná výchova

Z Sociální práce s dětmi a mládeží

Ochrannou výchovu upravuje zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů.[1] Ochranná výchova je soudní opatření ukládané po spáchání trestného činu buď mladistvým, nebo osobou mladší patnácti let. Soud toto opatření nařizuje v rámci trestního řízení. Hlavním účelem je ochrana společnosti před nebezpečím spáchání dalších trestných činů, ale i ochrana duševního, mravního a sociálního vývoje dítěte. Institut ochranné výchovy slouží jako obdoba trestu odnětí svobody. Nabízí možnost připravit se na řádný život po propuštění a zbavit se následků zanedbané výchovy. Ochrannou výchovu lze uložit buď samostatně, nebo vedle trestu. Osobám mladším patnácti let se ochranná výchova ukládá v občanskoprávním řízení povinně, pokud osoba starší dvanácti let spáchala čin, za který zákon ukládá mimořádný trest, a nezávazně, pokud je to nutné k zajištění řádné výchovy osoby mladší patnácti let. Mladistvému se ochranná výchova ukládá v trestním řízení. Ochranná výchova trvá do doby vykonání nápravy, nejdéle však do dovršení 18. roku života mladistvého.

Možnými zařízeními pro ochrannou výchovu jsou:

Legislativa: Zákon 109/2002 Sb. o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů. Dále zákon č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí, zákon č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a

Zdroje:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Ochranná_výchova https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-109?text= https://www.epravo.cz/top/clanky/ochranna-vychova-7684.html


Externí odkazy


Reference

  1. Zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních