Akce

Obecní a městská policie ve vztahu k osobám mladším 18 let

Z Sociální práce s dětmi a mládeží

Městská (obecní) policie (dále jen MP) je orgán zřizovaný obecním zastupitelstvem, jehož působnost ukotvuje zákon České národní rady č. 553/1991 Sb. o obecní policii.[1]

Dle zákona MP přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití, obecně závazných vyhlášek a nařízení obce. Podílí se na dohledu nad bezpečností a plynulostí provozu na pozemních komunikacích a dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku. Dále se podílí na prevenci kriminality v obci, dohlíží na dodržování čistoty na veřejných prostranstvích v obci, odhaluje přestupky, jejichž projednávání je v působnosti obce a poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu vnitra na požádání údaje o obecní policii.

Existují 4 základní specifika ve vztahu k osobám mladším 18 let:

  • Pokud osoba mladší 15 let podává MP vysvětlení se zápisem, pak musí být přítomen její zákonný zástupce.
  • V nezbytných situacích je MP oprávněna od [ORP|úřadů obcí s rozšířenou působností] požadovat poskytnutí údajů o osobách mladších 18 let, které se poskytuje sociálně-právní ochrana.
  • MP je oprávněna vstoupit do provozoven v případě, že má podezření z podávání alkoholu či tabákových výrobků osobám mladších 18 let nebo z účasti nezletilého na hazardní hře.
  • Při zákroku proti osobě zjevně mladší 15 let nesmí strážník MP (až na výjimečné případy) použít údery a kopy, slzotvorný, elektrický nebo jiný obdobně dočasně zneschopňující prostředek, obušek a jiný úderný prostředek, psa, úderu služební zbraní, hrozby namířenou služební zbraní, varovného výstřelu ze služební zbraně a služební zbraně.


Příklady inovací a projektů

1 Asistent prevence kriminality

Anotace projektu:

Projekt Asistent prevence kriminality je projektem Ministerstva vnitra České republiky. Projekt vykrystalizoval z širšího „Programu prevence kriminality a extremismu – Úsvit“. "Asistent prevence kriminality (dále jen „asistent“) je zaměstnancem samosprávy zařazeným v obecní policii ve smyslu zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů. Asistent není strážníkem ani čekatelem, ale plní úkoly, které nejsou dle zákona o obecní policii svěřeny výhradně strážníku nebo čekateli."[2] "V roce 2010 aktivně působilo 38 asistentů v 10 městech České republiky."[3] Cílem projektu byla mimo jiné "motivace k zaměstnání pro osoby dlouhodobě nezaměstnané a obtížně zaměstnatelné obývající sociálně vyloučené lokality".[4] Cílovou skupinou projektu byly v první fázi obyvatelé sociálně vyloučených lokalit, dlouhodobě a obtížně zaměstnatelní a příslušníci romské menšiny.

Pro roky 2011-2014 byl projekt podpořen Operačním programem zaměstnanost (OPZ) Evropského sociálního fondu (reg. č. CZ.1.04./3.3.00/61.00003). Pro roky 2013-2015 byl pak projekt pod názvem "Asistent prevence kriminality II" podpořen dalším grantem (reg. č. CZ.1.04/3.3.00/C5.00001).[5]

Projekt byl hodnocen jako úspěšný a byl později zařazen do Národní soustavy povolání.[6] V důsledku toho se pozice Asistenta prevence kriminalita stala častěji využívanou pozicí s cílem jednak snižovat kriminalitu a zvyšovat pocit bezpečí občanů a jednak zaměstnávat těžko zaměstnatelné osoby ze sociálně vyloučených lokalit v místě jejich, často přímo v místě jejich bydliště.

Příkladem města, kde je projekt realizován, je město Orlová. "V rámci projektu budou zřízena u městské policie čtyři nová pracovní místa APK, jejichž činnost bude přispívat ke zvýšení bezpečnosti a veřejného pořádku ve městě Orlová. Cílové skupině se díky nově získané kvalifikaci a novým pracovním zkušenostem zvýší uplatnitelnost na trhu práce a otevřou se dveře ze sociální izolace. V průběhu realizace projektu bude realizována celá řada vzdělávacích programů pro APK, jejich smyslem je rozvoj jejich pracovních i osobnostních a sociálních kompetencí apod." (Zástupce Městské policie Orlová)

2 Sociální pracovník ve škole: Město Orlová

Anotace projektu: Projekt s názvem Sociální pracovník ve škole (dále jen SP), představuje dílčí aktivitu v rámci opatření vedeného pod souhrnným názvem „Bezpečná škola“. Jde o soubor několika opatření, která cílí na zvýšení bezpečnosti ve školách zřizovaných ORP Orlová. Sociální pracovník ve škole funguje jako komunikační prostředník v trojúhelníku škola – žák – rodina a zprostředkovává kontatky se školskými poradenskými zařízeními, OSPODem, sociálními službami a dalšími partnery, kteří se podílejí na řešení této problematiky tak, aby došlo k adekvátnímu zacílení účinné pomoci dítěti a jeho rodině. Pedagogové obecně někdy tápou v tom, kdo je osobou či institucí kompetentní řešit určitý problém. Sociální pracovník ve škole jim pomáhá zorientovat se v tom, které problémy má řešit škola sama a které má delegovat na kterou instituci.

Detailní informace k projektu: Pokračujte na samostatnou stránku Sociální pracovník ve škole: Město Orlová.

Externí odkazy

Reference

  1. zákon České národní rady č. 553/1991 Sb. o obecní policii
  2. Informace o projektu Asistent prevence kriminality
  3. Tamtéž
  4. Tamtéž
  5. Asistent prevence kriminality II
  6. Zpráva o zařazení typové pozice Asistent prevence kriminality do Národní soustavy povolání