Akce

OSPOD

Z Sociální práce s dětmi a mládeží

Orgán sociálně-právní ochrany dětí (dále jen OSPOD) se řídí zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. [1]

OSPOD poskytuje ochranu práv dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu a ochranu oprávněných zájmů dítěte, včetně jeho jmění. OSPOD vykonává preventivní činnosti, napomáhá obnovení narušených funkcí rodiny a provádí úkony v rámci zprostředkování a kontroly náhradní rodinné péče pro dítě, které nemůže být trvale nebo dočasně vychováváno ve vlastní rodině. Další funkcí OSPODu je dohled nad výkonem ústavní a ochranné výchovy. OSPOD zastává výkon funkce kolizního opatrovníka, poručníka a kurátora pro děti a mládež.

Cílovou skupinou jsou především děti, jejichž rodiče zemřeli nebo neplní či zneužívají rodičovská práva a povinnosti. Dále se jedná o děti, které mají problémy se záškoláctvím, návykovými látkami, výchovou, útěky z domova, trestnou a přestupkovou činností nebo jsou naopak oběti trestných činů či jinak nepříznivým vývojem ohrožené děti.

OSPOD je zpravidla začleněn do struktury úřadu obce s rozšířenou působností.

Vedle zákona o sociálně-právní ochraně dětí jsou další opatření směřující k ochraně dětí obsažena v řadě právních předpisů, kterými jsou především sdělení Federálního ministerstva zahraničních věcí č. 104/1991 Sb., o sjednání Úmluvy o právech dítěte [2], zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže [3], zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů [4], zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách[5] a další.

OSPOD jako kolizní opatrovník

OSPOD, resp. sociální pracovník OSPODu může být soudem ustanovený, aby jako kolizní opatrovník chránil zájmy dítěte, pokud například hrozí střet zájmů mezi rodiči a dítětem nebo střet zájmů dětí týchž rodičů. Kolizním opatrovníkem pro opatrovnické řízení bývá stanoven sociální pracovník orgánu sociálně-právní ochrany dětí úřadu obce s rozšířenou působností. Kolizní opatrovník je účastníkem řízení a je přítomen u soudních jednání.

Příklady inovací a projektů

1 Rodičovský program na podporu návratu odejmutých dětí do rodin

Anotace projektu: Projekt je inspirovaný švédskou praxí podpory rodičů s dětmi ve věku od 0 do 18 let. Cílem je umožnit rozvoj rodičovských kompetencí u těch rodičů, jimž byly z důvodu zanedbávání či ohrožování výchovy soudem odebrány děti a umístěny do náhradní rodinné péče, či kterým odejmutí dětí důvodně hrozí. Hlavním smyslem našeho projektu bylo usnadnit návrat takových dětí zpět do rodiny a pomoc rodičům získat a udržet s pomocí dlouhodobé podpory ze strany sociální a terénních pracovníků ty rodičovské kompetence, které dosud neměli a bez kterých by nebyly návrat dětí ani péče o ně v domácím prostředí možné.

Detailní informace k projektu: Pokračujte na samostatnou stránku Rodičovský program na podporu návratu odejmutých dětí do rodin.

2 Multidisciplinární spolupráce v rámci komise OSPOD

Anotace projektu: Projekt je zaměřen na multidisciplinární spolupráci a setkávání odborníků v rámci komise OSPOD. Projekt je odpovědí na vnímanou potřebu efektivnější výměny informací týkajících se zákonných norem, směrnic a postupů při práci s dětmi a mládeží. Prostřednictvím multidisciplinárních týmů měla v rámci projektu vzniknout možnost sledování dlouhodobých trendů a schopnost na ně včasně reagovat (preventivní besedy v rámci primární prevence, prevence kriminality, atp.). Projekt je zacílen na spolupráci složek pracujících s dětmi ve věku 0-18 let v ORP Jilemnice. Díky pravidelnému multidisciplinárnímu setkávání měla být také zvýšena pravděpodobnost prosazení potřebných změn u vedení města.

Detailní informace k projektu: Pokračujte na samostatnou stránku Multidisciplinární spolupráce v rámci komise OSPOD.

3 Sociální pracovník ve škole: Město Orlová

Anotace projektu: Projekt s názvem Sociální pracovník ve škole (dále jen SP), představuje dílčí aktivitu v rámci opatření vedeného pod souhrnným názvem „Bezpečná škola“. Jde o soubor několika opatření, která cílí na zvýšení bezpečnosti ve školách zřizovaných ORP Orlová. Sociální pracovník ve škole funguje jako komunikační prostředník v trojúhelníku škola – žák – rodina a zprostředkovává kontatky se školskými poradenskými zařízeními, OSPODem, sociálními službami a dalšími partnery, kteří se podílejí na řešení této problematiky tak, aby došlo k adekvátnímu zacílení účinné pomoci dítěti a jeho rodině. Pedagogové obecně někdy tápou v tom, kdo je osobou či institucí kompetentní řešit určitý problém. Sociální pracovník ve škole jim pomáhá zorientovat se v tom, které problémy má řešit škola sama a které má delegovat na kterou instituci.

Detailní informace k projektu: Pokračujte na samostatnou stránku Sociální pracovník ve škole: Město Orlová.

Externí odkazy

Reference

  1. Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí
  2. KE STAŽENÍ sdělení Federálního ministerstva zahraničních věcí č. 104/1991 Sb., o sjednání Úmluvy o právech dítěte
  3. Zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže
  4. Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních
  5. Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách