Akce

ORP

Z Sociální práce s dětmi a mládeží

Obec s rozšířenou působností (dále jen ORP) je územněsprávní celek, jehož obecní úřad (tj. obecní úřad obce s rozšířenou působností) zastává některé oblasti působnosti navíc oproti ostatním obecním úřadům. Tyto oblasti působnosti uplatňuje nejen pro svůj vlastní obvod, ale také pro obce ve své spádové oblasti. Většina z 205 ORP v ČR jsou města, jejich seznam se nachází v příloze č. 2 k zákonu č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností.[1]

Podle zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí[2] představují ORP také jeden z orgánů sociálně-právní ochrany dětí. Dle tohoto zákona ORP poskytuje preventivní a poradenskou činnost. Do prevence spadají činnosti od sledování a zajišťování příčin nepříznivých vlivů působících na děti přes vyhodnocování situace dítěte a jeho rodiny a sestavování individuálních plánů ochrany dítěte až po pořádání případových konferencí při řešení konkrétních situací. Poradenství se týká řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě (včetně například péče o dítě zdravotně postižené či péče o dítě v osvojení/pěstounské péči). Součástí agendy ORP je pořádání přednášek a kurzů.

Mezi pravomoci ORP patří uložení výchovného opatření – dohled nad dítětem, omezení bránící působení škodlivých vlivů na výchovu dítěte, nařízení odborné poradenské pomoci, v krajních případech návrh k soudu na odejmutí dítěte z péče rodičů a další podle zákona. ORP také zaměstnává kurátory pro děti a mládež a působí při péči o děti vyžadující zvýšenou pozornost. Starosta ORP zřizuje komisy pro sociálně-právní ochranu dětí.


Příklady inovací a projektů

1 Multidisciplinární spolupráce v rámci komise OSPOD

Anotace projektu: Projekt je zaměřen na multidisciplinární spolupráci a setkávání odborníků v rámci komise OSPOD. Projekt je odpovědí na vnímanou potřebu efektivnější výměny informací týkajících se zákonných norem, směrnic a postupů při práci s dětmi a mládeží. Prostřednictvím multidisciplinárních týmů měla v rámci projektu vzniknout možnost sledování dlouhodobých trendů a schopnost na ně včasně reagovat (preventivní besedy v rámci primární prevence, prevence kriminality, atp.). Projekt je zacílen na spolupráci složek pracujících s dětmi ve věku 0-18 let v ORP Jilemnice. Díky pravidelnému multidisciplinárnímu setkávání měla být také zvýšena pravděpodobnost prosazení potřebných změn u vedení města.

Detailní informace k projektu: Pokračujte na samostatnou stránku Multidisciplinární spolupráce v rámci komise OSPOD.

2 Sociální pracovník ve škole: Město Orlová

Anotace projektu: Projekt s názvem Sociální pracovník ve škole (dále jen SP), představuje dílčí aktivitu v rámci opatření vedeného pod souhrnným názvem „Bezpečná škola“. Jde o soubor několika opatření, která cílí na zvýšení bezpečnosti ve školách zřizovaných ORP Orlová. Sociální pracovník ve škole funguje jako komunikační prostředník v trojúhelníku škola – žák – rodina a zprostředkovává kontatky se školskými poradenskými zařízeními, OSPODem, sociálními službami a dalšími partnery, kteří se podílejí na řešení této problematiky tak, aby došlo k adekvátnímu zacílení účinné pomoci dítěti a jeho rodině. Pedagogové obecně někdy tápou v tom, kdo je osobou či institucí kompetentní řešit určitý problém. Sociální pracovník ve škole jim pomáhá zorientovat se v tom, které problémy má řešit škola sama a které má delegovat na kterou instituci.

Detailní informace k projektu: Pokračujte na samostatnou stránku Sociální pracovník ve škole: Město Orlová.

Externí odkazy

Reference

  1. Zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností - včetně přílohy
  2. Zákon č. č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí