Akce

NEET mládež

Z Sociální práce s dětmi a mládeží

Pojem NEET mládež (Not in Emplyoment, Education or Training, někdy zkráceně jen NEETs) se používá pro mladé lidi, kteří nemají zaměstnání ani nejsou v procesu vzdělávání či systematické přípravy na zaměstnání. Z těchto důvodů je na ně pohlíženo jako na ohrožené ztíženým uplatněním na pracovním trhu a s tím související sociální exkluzí.

Nejedná se o právně ukotvený pojem, takže specifické vymezení skupiny se může lišit dle kontextu. Například OECD hovoří o mládeži ve věku 15 až 29 let, ale ve svých databázích umožňuje v rámci tohoto rozpětí filtrovat i různé věkové podskupiny [1]. Eurostat zveřejňuje primárně analýzy pro NEETs ve věku 20 až 34 let, protože pozornost zaměřuje zejména na jejich pracovní uplatnění, které je pro mladší ročníky méně relevantní [2]. Oproti tomu jiné přístupy mohou více akcentovat problémy výchovné, vzdělávací a problémy související s opouštěním ústavní výchovy po dovršení plnoletosti. V tom případě může být NEET mládež omezena například na věkové rozpětí 15 až 24 let.

Mezi typické problémy, které se veřejné politiky a projekty zaměřené na NEET mládež snaží řešit, jsou nezaměstnanost, nedostatečná kvalifikace a neschopnost zlepšit vlastními silami své ekonomické postavení. Preventivní programy řeší také problémy ve školní docházce a školních výsledcích, které mohou vyústit v předčasné ukončení vzdělávání a ocitnutí se ve skupině NEETs. Typickými přidruženými problémy jsou potom chudoba, bezdomovectví, závislost na návykových látkách a rozpad sociálních vztahů. Nástupu těchto problémů je lepší předcházet, protože jejich kumulace znesnadňuje opětovné zapojení do společnosti.

Příklady inovací a projektů

1 Síťování sociálních pracovníků

Anotace projektu: Projekt s celým názvem Síťování pracovníků pro výměnu dobré praxe v práci s mládeží ohroženou sociální exkluzí (NEET) je projekt podpořený Operačním programem zaměstnanost ESF (r. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001137). Cílem projektu je vytvořit platformu zaměřenou na dobrou praxi v oblasti NEET (Not in Employment, Education or Training) mládeže. Kromě síťování za účelem výměny zkušeností, poznatků a sdílení dobré praxe v oblasti práce s mládeží ohroženou sociální exkluzí bude těžiště práce platformy také v přenosu dobré praxe ze zahraničí (Spojené království, Švédsko) s důrazem na spolupráci napříč sektory a podporu evaluace sociální práce. V rámci projektu vznikla také tato webová platforma na sdílení dobré praxe.

Detailní informace k projektu: Pokračujte na samostatnou stránku Síťování sociálních pracovníků.

2 Zaměstnávání nezaměstnaných v místě jejich bydliště: Úřad městského obvodu Neštěmice

Anotace projektu: Projekt je realizován Úřadem městského obvodu (ÚMO) Neštěmice a je inspirován švédskou praxí s názvem Jobbtorg – místo na podporu zaměstnanosti, které je postavené na myšlence blízkosti ke klientovi a nabízí mu vstřícný a neformální přístup. Projekt je zaměřený na nezaměstnané obyvatele převážně z MO Neštěmice, s důrazem na osoby 18–26 let, které jsou těžce uplatitelné na volném trhu práce (bez vzdělání, kvalifikace nebo praxe a se nedostatečnou mírou sociální integrace – často pocházejí z domácností, kde nikdo nepracoval). Tito lidé tvoří naši primární cílovou skupinu. Zamýšleným důsledkem projektu je nejen posílení pracovních návyků cílové skupiny, ale také pozitivní působení na jejich okolí. Konkrétním obsahem pilotní fáze projektu byla pomoc vybraným osobám v nalezení vhodné práce v místě jejich bydliště a často také s řešením problémů s dluhy.

Detailní informace k projektu: Pokračujte na samostatnou stránku Zaměstnávání nezaměstnaných v místě jejich bydliště: Úřad městského obvodu Neštěmice.


Reference

  1. OECD: Youth not in employment, education or training (NEET)
  2. Eurostat: Statistics on young people neither in employment nor in education or training