Akce

Multidisciplinární spolupráce v rámci komise OSPOD

Z Sociální práce s dětmi a mládeží

Projekt je zaměřen na multidisciplinární spolupráci a setkávání odborníků v rámci komise OSPOD. Projekt je odpovědí na vnímanou potřebu efektivnější výměny informací týkajících se zákonných norem, směrnic a postupů při práci s dětmi a mládeží. Prostřednictvím multidisciplinárních týmů měla v rámci projektu vzniknout možnost sledování dlouhodobých trendů a schopnost na ně včasně reagovat (preventivní besedy v rámci primární prevence, prevence kriminality, atp.). Projekt je zacílen na spolupráci složek pracujících s dětmi ve věku 0-18 let v ORP Jilemnice. Díky pravidelnému multidisciplinárnímu setkávání měla být také zvýšena pravděpodobnost prosazení potřebných změn u vedení města.

Organizace: Město Jilemnice[1]
Místo: Jilemnice
Kontaktní osoby: Mgr. Eliška Palasová, Bc. Jana Majerovič Krůfová

Identifikace problému

Ně zcela efektivní přenos výměna informací mezi různými složkami pracujícími s dětmi ve věku 0-18 let v ORP Jilemnice. Mezi tyto složky patří především OSPOD Jilemnice, školy, policie a některé nevládní neziskové organizace působící v ORP Jilemnice.

Řešení

Platforma pro pravidelné multidisciplinární setkávání všech výše jmenovaných složek. Jejím cílem by bylo nastavit procesy komunikace, ujasnit rozdělení kompetencí (které je v základních obrysech stanoveno zákonem) a koordinovat efektivní postupy.

Průběh (Pilotní projekt)

V prosinci 2017 proběhlo první setkání (OSPOD Jilemnice, školy, policie, některé NNO působící na ORP Jilemnice). Ukázalo se však, že účastníci nemají zájem setkávat se často, shodli jsme se na frekvenci setkávání jednou za půl roku. Ambicí setkání bylo mimo jiné na jeho začátku vytipovat či vybrat jedno téma k dlouhodobému společnému řešení, což se ale nepodařilo. Setkání bylo prospěšné v tom, že si aktéři vyjasnili rozdělení kompetencí. Jinak ale hodnotíme první setkání jako spíše neúspěšné. Odborníci se příliš nechtěli projevovat veřejně, i když se domníváme, že konkrétní problémy k řešení mají.

V březnu 2018 jsme se účastnili Dětského fóra, kde jsme načerpali nové informace přímo od dětí, konkrétní problémy, se kterými se potýkají na území Jilemnice, případně ve svých školách. Jednalo se hlavně o problematiku dostupnosti drog v Jilemnici a o nevhodné či nezajímavé preventivní besedy na školách na téma drogy či tabák. Děti projevily zájem o preventivní programy, které je lépe osloví a ze kterých si více odnesou. Dále se objevil zájem o dětského psychologa na školách a o startovací byty pro mladé lidi.

V dubnu 2018 proběhlo další setkání, které ale bylo po zkušenosti se ne příliš úspěšným široce pojatým setkáním z prosince 2017 úžeji zaměřeno: byli pozváni odborníci pracující konkrétně s rodinami, dětmi a mládeží v rámci Komunitního plánování sociálních služeb. Byly mimo jiné předneseny konkrétní výstupy z naší účasti na Dětském fóru. S metodika prevence byla diskutována potřeba přizpůsobit preventivní besedy tak, aby lépe oslovovaly žáky. Dále byla diskutována identifikovaná potřeba zaměstnat na školách dětské psychology. Metodici prevence byli požádáni, aby tuto potřebu diskutovali s řediteli svých škol. Otázka startovacích bytů pro mladé spadá do bytové politiky města, proto bude předána pracovní skupině pro bytové a sociální záležitosti.

Zhodnocení

Díky tomuto projektu byly zmapovány potřeby multidisciplinárního setkávání tak, aby bylo přínosné pro všechny aktéry. Pozitivním přínosem je, že všichni zúčastnění se v rámci prvního setkání shledali osobně a vzájemně představili své služby a zastupující instituce. Díky tomuto setkání mají zúčastnění lepší orientaci v poskytovaných službách a vědí, koho mohou v konkrétní situaci oslovit a kteří aktéři v ORP Jilemnice mohou vzájemně spolupracovat.

Dále se ale ukázalo, že častější setkávání má v našem případě (ve fázi, ve které se nacházím) smysl spíše v úžeji zaměřených pracovních skupinách. Pro velké multidisciplinární plénum je těžké připravit program tak, aby byl zajímavý pro všechny. Problémem setkání širokého multidisciplinárního týmu bylo také to, že se pozvaní odborníci nechtěli nijak zvláště projevovat veřejně před lidmi a organizacemi, které příliš neznají. Z toho vyvozujeme důležitost postupného navazování osobních kontaktů a budování sítě, ve které panuje vzájemná důvěra. Takovou síť teď chceme budovat odspoda formou menších pracovních skupin. Až následně se případně vrátíme k myšlence velkého setkávání pro všechny, kdy se již bude možné opřít o osobní vazby a vzájemnou důvěru

Výzvou pro další setkávání je také příprava relevantního programu pro účastníky. Plánujeme vyzkoušet modelové příklady, což by mohlo řešit neochotu účastníků setkání řešit veřejné vlastní reálné případy, které mohou vzhledem k velikosti města i při anonymizaci odhalovat identitu klienta. I modelové případy by ale mohly přispět k přesnější identifikaci reálně řešených případů a nácviku postupů a forem spolupráce mezi různými zapojenými aktéry.

Jako důležitou jsme identifikovali také potřebu zaujmout potenciální účastníky už při tvorbě pozvánek. Pozvánky je přitom možné použít i jako svého druhu informační leták. Jinými slovy, skrze pozvánku lze předat informaci o nových postupech, metodikách a materiálech i těm účastníkům, kteří se samotného setkání nezúčastní.

Diskuse

V důsledku zkušeností získaných tímto projektem a spoluprací na dalších sociálních tématech v rámci Dětského fóra a Komunitního plánování jsme upravili koncept multidisciplinárního setkávání. Do budoucna bychom se chtěli setkávat v úžeji vymezených profesních skupinách. Rozhodli jsme se, že sami předem vybereme jeden (maximálně dva) nejdůležitější problémy, na kterých je nutné pracovat (např. záškoláctví, zneužívání návykových látek, vulgární chování vůči autoritám, zkrátka co je ve školách aktuální).

Reference

  1. Oficiální stránky města Jilemnice