Akce

Metodik prevence

Z Sociální práce s dětmi a mládeží

Role školního metodika prevence je ukotvena v zákoně č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících.[1]

Podrobnější popis pracovní náplně metodika prevence nabízí Národní ústav pro vzdělávání:

Školní metodik prevence pracuje v oblasti prevence sociálně patologických jevů. Zajišťuje metodickou, koordinační a poradenskou činnost v problematice prevence rizikového chování, jako jsou např. šikana, užívání návykových a psychotropních látek, záškoláctví, agresivita, rizikové sexuální chování, rizika školního neúspěchu aj. Zvyšuje všeobecnou informovanost mezi rodiči, učiteli a žáky tak, aby byla zajištěna maximální primární prevence těchto jevů. Úzce spolupracuje se třídními učiteli a podporuje bezpečné a zdravé klima ve třídě a ve škole. Vyhodnocuje varovné signály spojené s možností výskytu rizikového chování a poskytuje poradenskou činnost. Podílí se na tvorbě a naplňování Minimálního preventivního programu školy. Organizuje přednášky a besedy spojené s uvedenou problematikou.[2]

Příklady inovací a projektů

Zatím neevidujeme žádný projekt nebo inovaci. Víte o nějakém? Kontaktujte nás skrze diskusní fórum.

Externí odkazy

Reference

  1. Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
  2. Národní ústav pro vzdělávání - Školní metodik prevence