Akce

Kurátor pro děti a mládež

Z Sociální práce s dětmi a mládeží

Kurátor pro děti a mládež je specializovaný pracovník obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který vykonává sociálně-právní ochranu dětí se zaměřením na nezletilé, kteří mají výchovné problémy,[1] páchají (jinak) trestnou činnost a přestupky, nerespektují rodiče a jiné osoby odpovědné za výchovu, dopouštějí se útěků, záškoláctví, prostituce, užívají alkohol a jiné drogy apod. Jeho práce spočívá v pomoci těmto dětem při překonávání nepříznivých podmínek a vlivů, jimž jsou vystaveny. Provádí opatření k odstranění, zamezení prohlubování nebo opakování rizikového chování dítěte či jeho okolí. Pomáhá rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě, poskytuje nebo zprostředkovává jim poradenství. Zúčastňuje se výslechů nezletilých a mladistvých u Policie ČR. Při spáchání trestné činnosti zastupuje mladistvé při hlavním líčení před soudem. Spolupracuje se školskými a zdravotnickými zařízeními, středisky výchovné péče, odbornými službami pro rodiny a děti, věznicemi a soudy, probační a mediační službou ČR.

Příklady inovací a projektů

Zatím neevidujeme žádný projekt nebo inovaci. Víte o nějakém? Kontaktujte nás skrze diskusní fórum.

Externí odkazy

Reference

  1. Zákon č. 359/1999, o sociálně-právní ochraně dětí - Hlava VII: Péče o děti vyžadující zvýšenou pozornost