Akce

Dětská a dorostová psychiatrie

Z Sociální práce s dětmi a mládeží

Dětská a dorostová psychiatrie (pedopsychiatrie) je zvláštním odvětvím psychiatrické péče. Psychiatrická péče je ukotvena zákonem č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách, kde je uvedeno, že podle § 47 musí být nezletilé děti do 15 let odděleny od dospělých pacientů.[1]

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR definuje 11 typů duševních poruch a poruch chování (F00 – F99). Jednou z kategorií jsou poruchy chování a emocí s obvyklým nástupem v dětství a v dospívání (F90 – F98):[2]

 • hyperkinetické poruchy (například poruchy aktivity a pozornosti, obvykle nastupují v prvních pěti letech života)
 • poruchy chování (nadměrná agrese vůči lidem, zvířatům či věcem, krádeže, lhářství, záškoláctví útěky z domova atp.)
 • smíšené poruchy chování a emocí (kombinace poruchy chování s depresí‚ úzkostí nebo jinou poruchou emocí)
 • emoční poruchy s nástupem specifickým pro dětství (separační úzkostná porucha, strachy, přehnaná sourozenecká rivalita atp.)
 • poruchy sociálních funkcí s nástupem v dětství a dospívání (například neschopnost mluvit v určitých situacích, vyžadování nepřetržité pozornosti a nestandardní reakce na změny zevního prostředí – nespavost, bázlivost či agrese)
 • tiky (přechodné, chronické motorické nebo vokální, či kombinované – Touretteův syndrom)
 • jiné poruchy chování a emocí s obvyklým nástupem v dětství a dospívání (například samovolné vyměšování, porucha příjmu potravy v kojeneckém či dětském věku, trvalé pojídání látek neurčených k jídlu, volní‚ opakované‚ stereotypní‚ nefunkční pohyby, koktavost, breptavost)

Hospitalizace na dětské a dorostové psychiatrii je určena k léčbě případně ke stanovení diagnózy duševních poruch u dětí.[3] Hospitalizací se rozumí poskytování lůžkové péče po dobu zpravidla delší než 24 hodin.[4] Pobyt v léčebně určuje či doporučuje dětský a dorostový psychiatr, výjimečně tak činí dětský lékař či neurolog. K tomu je zapotřebí řádné komplexní vyšetření, podrobná lékařská zpráva[5] a informovaný souhlas zákonného zástupce, pěstouna či jiné pečující osoby.[6] V případě nesouhlasu, a pokud je zároveň u dítěte podezření na týrání, zneužívání nebo zanedbávání, je nutné nahlásit „nedobrovolný vstup“.[7] Hospitalizace může být dále vedena jako výkon ochranného léčení, které nařizuje soud pro mládež zdravotnickému zařízení v případě, že se jedinec mladší 15 let dopustí jinak trestného činu.[8] Zákonný zástupce má právo na informace o pacientovi[9] a včasnou informaci o propouštění[10] (opět, pokud není v podezření ze zneužívání, týrání či ohrožování zdravého vývoje).[11]

Terapeutický tým se skládá z těchto pozic:[12]

 • lékař specialista - dětský a dorostový psychiatr
 • nelékaři - klinický psycholog, psychoterapeut, ergoterapeut, fyzioterapeut, arteterapeut, nutriční terapeut
 • odborný ošetřovatelský personál - sestry specialistky v dětské a dorostové psychiatrii, dětské sestry
 • sociální servis – spolupráce s kmenovou školou dítěte a sociálními kurátory

Spolupráci s OSPOD [INTERNÍ ODKAZ] v místě bydliště dětí zajišťuje sociální pracovnice. Součástí pobytu v léčebně je i vzdělávací proces na základní škole ve třech typech: základní, praktická a speciální. Výuka probíhá ve specifickém režimu (snížený počet hodin, redukované množství učiva atp.) s ohledem na medikaci a duševní zdravotní stav dítěte. Cílem je vytvořit podklady pro kmenovou školu – určení zátěže, kterou je dítě schopno vykonávat, odlišení hendikepu od neochoty učit se atp.[13]


Příklady inovací a projektů

Zatím neevidujeme žádný projekt nebo inovaci. Víte o nějakém? Kontaktujte nás.

Externí odkazy

Reference

 1. Zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách
 2. Poruchy chování a emocí s obvyklým nástupem v dětství a dospívání
 3. Asociace dětské a dorostové psychiatrie
 4. § 3 zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách
 5. Asociace dětské a dorostové psychiatrie
 6. § 35 zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách
 7. § 38 zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách
 8. § 95a zákona č. 218/2003 Sb. o soudnictví ve věcech mládeže
 9. § 31 zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách
 10. § 47 zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách
 11. § 32 zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách
 12. Asociace dětské a dorostové psychiatrie
 13. Asociace dětské a dorostové psychiatrie